ASTĂZI: Ședinţă ordinară cu 26 de proiecte, la Consiliul Local al municipiului Sebeş. Ordinea de zi

  0
  76

  Consiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat joi, 28 decembrie, de la ora 14.00, în şedinţă publică ordinară, la sala festivă a Colegiului Naţional „Lucian Blaga”. Consilierii au pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâre şi informări.

  Proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate la repartizarea locuinţelor pentru tineri,destinate închirierii, construite din fondurile A.N.L.
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de închiriere nr. 107/27.11.2004 având ca obiect închirierea unei locuințe ANL situată administrativ în Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 12, sc.B, ap. 12.
  3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de închiriere nr. 97/24.12.2003 având ca obiect închirierea unei locuințe ANL situată administrativ în Sebeș, str. Lucian Blaga , bl. 53, sc.C, ap. 6.
  4. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a apartamentului construit din fonduri ANL situat administrativ în Sebeș,Cartierul Valea Frumoasei, bl.12, sc.B, ap.12.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui lot în suprafaţă de 95,4 mp, aflat în imobilul proprietate privată a Municipiului Sebeş din incinta Dispensarului Medical, situat administrativ în Sebeş, str. M Kogălniceanu, nr. 128, având destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activităţii medicale conexe.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care acestea se pot institui.
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 222/2017 privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș a unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a spaţiilor de joacă din Municipiul Sebeş.
  9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinţei de serviciu, situată administrativ în Municipiul Sebeş, str. Valea Frumoasei, bl. 2, sc.A, ap. 12, jud. Alba, aflată în domeniul privat al Municipiuluzi Sebeş cu nr. inv.11015.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de parcelare a imobilului situat administrativ în Sebeș-Petrești. Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 51 și str. Molidului, nr. 16, înscris în CF nr. 80024 Sebeș, nr. top.2684/2/2/1/1.
  11. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, tarife si alte taxe asimilate acestora, amenzile aplicabile in anul fiscal 2018, procedura pentru acordarea scutirii pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performantei energetice si regulamentul privind supraimpozitarea clădirilor si terenurilor neîngrijite, situate in intravilan.
  12. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere clădire Primăria Municipiului Sebeş „.
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani ce se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru .
  14. Proiect de hotărâre privind însuşirea contractului de stabilire a modului de utilizare a bunurilor achiziţionate de către Municipiul Sebeş în cadrul proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeş „, cod proiect 106138.
  15. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza SF a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului actual de avertizare şi alarmare a populaţiei”.
  17. Proiect de hotărare privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș și aprobarea demolării mijlocului fix” Școala Gimnazială Petrești/Germană, str.1 Mai , nr. 68”.avand numărul de inventor 10909.
  18. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Sebeș, începand cu anul 2018.
  19. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1 lit.b) din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 89/2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeș.
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Sebeș, Județul Alba.
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului Pentru Persoane Vărstnice Sebeș.
  22. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii organizatorice Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş.
  23. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeş, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeş, a instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş începând cu 01.01.2018.
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare, din strada Lucian Blaga, nr.76” – proiect nr. 35/2016
  25. Informarea nr. 37427/04.12.2017-adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Alba.
  26. Informarea nr. 38326/07.12.2017 – adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba .

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here